Xử Lý Bụi Trong Môi Trường Nhà Xưởng
Xử Lý Bụi Trong Môi Trường Nhà Xưởng

    Dựa theo đặc điểm quy trình sản xuất và các điểm phát sinh bụi khác nhau, Dùng máy tính để mô phỏng thiết kế các tình huống và tối ưu hóa, thu thập các phương pháp hợp lý để thực hiện việc làm sạch môi trường nhà xưởng.