Van Bướm Khí Thải
Van Bướm Khí Thải

    Công ty dựa theo yêu cầu của khách hàng có thể thiết kế các loại van điều tiết nhiệt độ cao thấp. Nhiệt độ tối đa có thể đạt đến 700 ℃.